Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο του Respect CUP παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αρχεία ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επιλέξτε λογότυπο ανάλογα τις ανάγκες σας.

Παρακαλούμε όλους τους συνεργάτες/ενδιαφερόμενους/δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν τα λογότυπα με γνώμονα την καλή πίστη.


To Respect CUP δικαιούται να αρνηθεί την χρήση των λογοτύπων ανά πάσα χρονική στιγμή.